O6 การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ช่องทางการประชาสัมพันธ์

การประชาสัมพันธ์ผ่าน Website

การประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook

การประชาสัมพันธ์การประเมิน (ITA)

การมีส่วนร่วมของหัวหน้าสถานีตำรวจ-ITA-2

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลการตอบแบบวัด EIT

สถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน
ขอเชิญชวนผู้มารับบริการ / ผู้มาติดต่อสถานีตำรวจร่วมจัดทำ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(External Integrity and Transparency Assessment : EIT)2024
สำหรับนำไปพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของสถานีตำรวจ
-คุณภาพการดำเนินงาน
-ประสิทธิภาพการสื่อสาร
-การปรับปรุงระบบการทำงาน