O12 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2567 ต่อหัวหน้าสถานี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือนแรก หรือ 2 ไตรมาส (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)