O13 ข้อมูลเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

O13 กองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวน การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา

ข้อมูลคดีที่ใช้ในการเบิกกองทุนสืบสวน