O23 การจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค การจัดเก็บของกลาง และแนวทางการนำไปปฏิบัติ

1. การจัดเก็บทรัพย์สินของทางราชการและของบริจาค

ประกาศการจัดการทรัพย์สินองราชการและบริจ

– จำแนกทรัพย์สินของทางราชการ อาวุธยุทธภัณฑ์ และของบริจาค

– กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ ตรวจสอบสภาพ การใช้งานทรัพย์สินของทางราชการและของบริจาค 

– ตรวจสอบและตรวจนับอาวุธยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจเพื่อให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน

– กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สินของราชการหรือของบริจาคไปใช้ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

คำสั่งตรวจสอบและตรวจนับอาวุธยุทธภัณฑ์และของบริจาค

คำสั่งมอบหมายหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สิน

ตัวอย่างใบของยืม หรือเบิกทรัพย์สินของราชการ

– แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของราชการและของบริจาค ได้อย่างถูกต้อง

2.แนวทางปฏิบัติการเก็บรักษาของกลาง