O20 การประเมินความเสี่ยงต่อการับสินบน

แผนบริหารจัดการควาามเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2567

แผนการประเมินความเสี่ยง สน.มักกะสัน