ประชุมบริหาร/ติดตามการดำเนินงาน ITA

ผกก.สน.มักกะสัน ประชุมชี้แจงนโยบาย / ติดการดำเนินการความก้าวหน้า การประเมิน ITA

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.อุรัมพร ขุนเดชสัมฤทธิ์ ผกก.สน.มักกะสัน พร้อมด้วย พ.ต.ท.ประจักษ์ พงษ์ปรีชา รอง ผกก.(สอบสวน) สน.มักกะสัน, พ.ต.ท.เวนิด ตอสกุล รอง ผกก.จร.สน.มักกะสัน, พ.ต.ท.ธนาธิป จิตราคนี, พ.ต.ท.ชนะชัย ศิริ รอง ผกก.(สอบสวน) สน.มักกะสัน , พ.ต.ท.ปิตินันท์ แก้วดวงเทียน รอง ผกก.ป.สน.มักกะสัน, พ.ต.ท.ณัฎฐเดช อยู่นุช สว.อก.สน.มักกะสัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ธุรการ สน.มักกะสัน เข้าร่วมประชุมบริหาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ของ สน.มักกะสัน เพื่อชี้แจงข้อราชการ และนโยบาย ตามที่ ตร.กำหนด และข้อสั่งการจากผู้บังคับบัญชาระดับ บช.น. และ บก.น.1 เพื่อเป็นการกำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกำกับติดตามสอดส่องดูแลความประพฤติของผู้ใต้บังคับบัญชาในด้านต่างๆ ให้อยู่ในระเบียบ และไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายและการทุจริตต่อหน้าที่ ทั้งนี้ยังได้สอบถามเพื่อติดตามผลการดำเนินการของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (INTERGRITY & TRANSPARENCY ASSESSMENT: ITA) ของ สน.มักกะสัน เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าและปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินการ