ร่วมประเมินตามมาตรฐาน ITA

  • การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจนครบาล (Integrity and Transparency Assessment: ITA) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
  • O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

    O42 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส